Κυριακή 16 Φεβρουαρίου 2020Η σύγκριση  με επίθετα:

María es más alta que Eleni.
Η Μαρία είναι πιο ψηλή από την Ελένη.

Eleni es menos alta que María-
Η Ελένη είναι λιγότερο ψηλή από την Μαρία.

Eleni es tan guapa como María.
Η Ελένη είναι τόσο ωραία όσο η Μαρία.

Η σύγκριση με ρήματα:

Yo trabajo más que tú.
Δουλεύω πιο πολύ από εσένα.

Tú trabajas menos que yo.
Δουλεύεις λιγότερο από εμένα.

Él trabaja tanto como yo.
Δουλεύει τόσο όσο εγώ.

Σύγκριση με ουσιαστικά:
Yo tengo más amigos que tú.
Tú tienes menos amigos que yo.
Tú tienes tantos amigos como él.
Tú tienes tantas amigas como yo.

Ανώμαλα επίθετα
BUENO-A / mejor
MALO-A/ peor
>JOVEN/   menor
<JOVEN/   mayorRefranes
Mas vocabulario


Escribir Cartas- Ideas

Preterito PluscuamperfectoΚυριακή 11 Ιανουαρίου 2015

El Imperativo- προστακτική


Χρήση: Για να δώσουμε διαταγές!!!
Διατάζουμε στο εσύ και στο εσείς αλλά στα ισπανικά έχουμε και άλλα δυο πρόσωπα: usted-ustedes για να διατάξουμε ευγενικά!!!

Σχηματισμός: είναι σχετικά εύκολος,
 τα ρήματα σε -AR

hablar- καταφατικός τύπος
(tú) habla
(ud) hable
(vos.) hablad
(uds) hablen

αρνητικός τύπος
(tú)  no hables
(ud) no hable
(vos.) no habléis
(uds) no  hablen

τα ρήματα σε -ER
comer- καταφατικός τύπος
(tú) come
(ud) coma
(vos.) comed
(uds) coman

αρνητικός τύπος
(tú)  no comas
(ud) no coma
(vos.) no comáis
(uds)no coman

τα ρήματα σε -IR
vivir- καταφατικός τύπος
(tú) vive
(ud) viva
(vos.) vivid
(uds) vivan

αρνητικός τύπος
(tú)  no vivas
(ud) no viva
(vos.) no viváis
(uds)no vivan

Τα ανώμαλα ρήματα του ενεστώτα με cambio vocálico διατηρούν την αύξηση σε όλα τα πρόσωπα εκτός το vosotros και κλίνονται όπως τα ομαλά.
πχ pensar
 καταφατικός τύπος
(tú) piensa
(ud) piense
(vos.) pensad
(uds) piensen

αρνητικός τύπος
(tú)  no pienses
(ud) no piense
(vos.) no penséis
(uds) no  piensen

volver- καταφατικός τύπος
(tú)  vuelve
(ud) vuelva
(vos.) volved
(uds) vuelvan
αρνητικός τύπος
(tú)  no vuelvas
(ud) no vuelva
(vos.) no volváis
(uds) no vuelvan

servir- καταφατικός τύπος
(tú)  sirve
(ud) sirva
(vos.) servid
(uds) sirvan
αρνητικός τύπος
(tú)  no sirvas
(ud) no sirva
(vos.) no sIrváis
(uds) no sirvan

ΠΡΟΣΟΧΗ τα ρήματα με  cambio ortográfico
πχ -ger
coger- καταφατικός τύπος
(tú)  coge
(ud) coJa
(vos.) coged
(uds) coJan
αρνητικός τύπος
(tú)  no coJas
(ud) no coJa
(vos.) no coJáis
(uds) no coJan

Υπάρχουν και ρήματα που είναι τελείως ανώμαλα:
hacer
καταφατικός τύπος
(tú)  haz
(ud) haga
(vos.) haced
(uds)  hagan
αρνητικός τύπος
(tú)  no hagas
(ud) no haga
(vos.) no hagais
(uds) no hagan

poner
καταφατικός τύπος
(tú)  pon
(ud) ponga
(vos.) poned
(uds)  pongan
αρνητικός τύπος
(tú)  no pongas
(ud) no ponga
(vos.) no pongais
(uds) no pongan

και πολλά άλλα :)

Τετάρτη 2 Ιουλίου 2014

SER-ESTAR

Usos de SER y ESTAR

Ser
1.expresa calidad
Soy alto.
2.expresa identidad
Soy Elena.
3.expresa origen
Soy de Madrid.
4.expresa materia
Es de cristal.
5.expresa posesión 
Es de Paco.
6.expresa ideologia
Es socialista.
7. expresa religión
Es católico.
8. ´tiene lugar´
La boda es en la iglesia de San Fermín.
9. expresa tiempo
Hoy es lunes.
10. expresa profesión
Soy maestro.

Estar
1. expresa situación temporal (anímica. psíquica,física etc)
Estoy cansado.
Estoy triste.
2. expresa lugar
Estoy en la escuela.
3.expresa tiempo personal
Hoy estamos a 2 de julio.
4.expresa profesión temporal
Estoy de camarera.

expresiónes con cambio de significado de los adjetivos según llevan ser o estar

 - Ser listo (agudo) / estar listo (preparado, dispuesto).
- Ser bueno (de carácter) / estar bueno (de salud, de cuerpo).
- Ser malo (de carácter) / estar malo (enfermo).
- Ser vivo (rápido, inteligente) / estar vivo (gozar de la vida, no estar
muerto).
- Ser católico (religión) / estar católico (estado físico).
- Ser fresco (desvergonzado, despreocupado, insolente, cínico) / estar
fresco (equivocado o, ironía, en situación difícil)
etc

Más ejemplos en:

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/asele/pdf/03/03_0297.pdf